077-3960212 |  CONTACT OPNEMEN

0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ELEKTRA KLUSWINKEL B.V.

 

Artikel 1           Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanbieding: de door Elektra Kluswinkel op de site www.elektrakluswinkel.nl gedane aanbieding met betrekking tot de verkoop en levering van producten door Elektra Kluswinkel.
  2. Afnemer: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met wie Elektra Kluswinkel een Koopovereenkomst aangaat.
  3. Elektra Kluswinkel: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elektra Kluswinkel B.V.
  4. Koopovereenkomst: iedere overeenkomst die wordt gesloten tussen Elektra Kluswinkel en de Afnemer met betrekking tot de verkoop en levering van producten die door Elektra Kluswinkel op de site www.elektrakluswinkel.nl te koop worden aangeboden, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Koopovereenkomst.

 

Artikel 2           Algemeen

2.1       Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle door Elektra Kluswinkel uitgebrachte Aanbiedingen, op alle door Afnemer met Elektra Kluswinkel te sluiten en gesloten Koopovereenkomsten alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Afnemer en Elektra Kluswinkel.

2.2       Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden stellen algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer terzijde, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

2.3       Afwijkingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Elektra Kluswinkel zijn bevestigd.

2.4       Mocht enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.

 

Artikel 3           Aanbieding

3.1       Alle door Elektra Kluswinkel op de site www.elektrakluswinkel.nl gedane Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en kunnen steeds door Elektra Kluswinkel worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2       Alle door Elektra Kluswinkel verstrekte afbeeldingen, omschrijvingen, maat– en gewichtopgaven en overige inlichtingen, zijn voor Elektra Kluswinkel niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de kwaliteit van de door Elektra Kluswinkel op de site www.elektrakluswinkel.nl aangeboden producten. Elektra Kluswinkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve afbeeldingen, foutieve omschrijvingen, foutieve maat– en gewichtopgaven en overige foutieve inlichtingen

3.3       Alle Aanbiedingen worden door Elektra Kluswinkel naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Elektra Kluswinkel staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.

 

Artikel 4           Koopovereenkomst

4.1       Een Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat Afnemer de door Elektra Kluswinkel op de site www.elektrakluswinkel.nl gedane Aanbieding heeft aanvaard. Door de ‘bestel-knop’ aan te klikken aanvaardt Afnemer de Aanbieding.

4.2       Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Koopovereenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

4.3       Alle (rechts)handelingen en gedragingen die in het kader van de totstandkoming, uitvoering en wijziging van een Koopovereenkomst tussen Elektra Kluswinkel en Afnemer door een functionaris of werknemer van Afnemer worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens Afnemer te zijn verricht en binden Afnemer. Afnemer kan zich er jegens Elektra Kluswinkel niet op beroepen dat ter zake deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om Afnemer rechtsgeldig te vertegenwoordigen of te binden.

 

Artikel 5           Prijzen

5.1       Alle op de site www.elektrakluswinkel.nl genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

5.2       De verzendkosten staan vermeld op de site www.elektrakluswinkel.nl.

 

Artikel 6           Betaling

6.1       Betalingen dienen te geschieden bij vooruitbetaling. Indien Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim. Afnemer is in geval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan aan Elektra Kluswinkel een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. Onverminderd het recht van Elektra Kluswinkel om de daadwerkelijke schade te vorderen, is Afnemer in dat geval gehouden om de buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan Elektra Kluswinkel te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.

6.2       Indien Elektra Kluswinkel de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is Afnemer gehouden de met de procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan Elektra Kluswinkel te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht. Het bepaalde in dit artikel blijft van toepassing, ook indien voormelde kosten een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

6.3       Verrekening of schuldvergelijking door Afnemer is nimmer toegestaan.

6.4       Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Elektra Kluswinkel te allen tijde bindend.

 

Artikel 7           Levering en risico-overgang

7.1       Zolang Afnemer het door hem aan Elektra Kluswinkel verschuldigde bedrag niet volledig heeft voldaan, vindt geen levering van de producten plaats.

7.2       De door Elektra Kluswinkel opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Elektra Kluswinkel uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld door Afnemer. Afnemer zal Elektra Kluswinkel in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Afnemer heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door Elektra Kluswinkel genoemde leveringstermijn.

7.3       In geval de producten niet door Afnemer in ontvangst worden genomen, is Elektra Kluswinkel gerechtigd de betreffende producten volledig voor rekening en risico van Afnemer op te slaan.

7.4       Op het moment dat Afnemer de producten in ontvangst neemt, gaat het risico van de producten op Afnemer over.

 

Artikel 8           Inspecties en reclames

8.1       Afnemer is verplicht de producten terstond na levering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen moeten door Afnemer terstond nadat zij zijn geconstateerd schriftelijk aan Elektra Kluswinkel ter kennis worden gebracht, bij gebreke waarvan Elektra Kluswinkel gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

8.2       Afnemer kan in ieder geval geen aanspraken meer geldend maken indien de kennisgeving aan Elektra Kluswinkel later plaatsvindt dan zeven dagen na het moment waarop Afnemer de eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

8.3       Retournering van de producten aan Elektra Kluswinkel kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Elektra Kluswinkel. In geval van retournering dienen de producten zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden. De kosten voor retournering komen voor rekening van Afnemer.

8.4       Indien de reclame door Elektra Kluswinkel gegrond wordt geacht, heeft Elektra Kluswinkel, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de keus hetzij de betreffende producten te vervangen, hetzij voor de producten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde.

8.5       De aanwezigheid van een tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in dit artikel geeft Afnemer niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.

 

Artikel 9           Garanties

9.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Elektra Kluswinkel geen andere eigenschappen dan die zijn opgenomen in de door haar gehanteerde beschrijvingen en specificaties.

9.2       De garantie geldt niet dan wel vervalt indien:

  1.             het gaat om in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden geringe verschillen in kwaliteit, maten, afwerking of kleur;
  2. Afnemer niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 8 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden;
  3. Afnemer de instructies en voorschriften van Elektra Kluswinkel inzake de wijze van opslag en gebruik van de producten niet strikt in acht heeft genomen;
  4. Afnemer niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Koopovereenkomst of daarmee samenhangende Koopovereenkomsten heeft voldaan.

9.3       Indien Elektra Kluswinkel producten aan Afnemer levert welke Elektra Kluswinkel van haar toeleveranciers verkregen heeft, is Elektra Kluswinkel nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Elektra Kluswinkel ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

 

Artikel 10         Eigendomsvoorbehoud

10.1      Zolang Afnemer geen volledige betaling heeft verricht van de vorderingen uit hoofde van iedere met Elektra Kluswinkel gesloten Koopovereenkomst of krachtens een zodanige Koopovereenkomst tevens ten behoeve van Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede van de vorderingen wegens tekortschieten door Afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomsten, blijven de door Elektra Kluswinkel geleverde en nog te leveren producten eigendom van Elektra Kluswinkel.

10.2      Elektra Kluswinkel is gerechtigd om de producten die in haar eigendom zijn gebleven terug te halen bij Afnemer indien Afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, onverminderd de bevoegdheid van Elektra Kluswinkel om de Koopovereenkomst te ontbinden dan wel nakoming van de Koopovereenkomst te vorderen. Afnemer is gehouden om Elektra Kluswinkel in de gelegenheid te stellen om de producten terug te halen.

10.3      In afwijking van het bepaalde in artikel 16 lid 1 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land op welk grondgebied de producten zich op het tijdstip van levering bevinden.

10.4      In geval van voor export bestemde producten worden, in afwijking van lid 3 van dit artikel, de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van bestemming indien op grond van dat recht het eigendomsvoorbehoud niet zijn werking verliest totdat de prijs volledig is betaald.

 

Artikel 11         Overmacht

11.1      In geval van overmacht is Elektra Kluswinkel ontslagen van het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst, zonder dat Afnemer enig recht op vergoeding van kosten en schaden, direct of indirect en van welke aard dan ook, kan doen gelden.

11.2      Onder overmacht aan de zijde van Elektra Kluswinkel wordt verstaan elke van de wil van Elektra Kluswinkel onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verminderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Elektra Kluswinkel kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Koopovereenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend werkstakingen, stagnatie in de aanvoer van producten, calamiteiten bij Elektra Kluswinkel, andere bedrijfsstoornissen en maatregelen van overheidsinstanties.

  

Artikel 12         Aansprakelijkheid

12.1      Behoudens voor zover de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van Elektra Kluswinkel, is Elektra Kluswinkel niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade), direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt. Ingeval de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van Elektra Kluswinkel, is Elektra Kluswinkel slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.

12.2      Afnemer vrijwaart Elektra Kluswinkel voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens Elektra Kluswinkel geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaan dan de aansprakelijkheid die Afnemer jegens Elektra Kluswinkel kan doen gelden, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 

Artikel 13         Ontbinding en afkoelingsperiode

13.1      Elektra Kluswinkel is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (a) uitvoering van de Koopovereenkomst en alle daarmee samenhangende Koopovereenkomsten op te schorten en/of (b) die Koopovereenkomst en alle daarmee samenhangende Koopovereenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

         a.     Afnemer enige verplichting op grond van de Koopovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

            b.    ten aanzien van Afnemer faillissement of surséance van betaling is aangevraagd, dan wel indien Afnemer een natuurlijk persoon is, schuldsanering is aangevraagd;

            c.     de onderneming van Afnemer wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;

            d.    executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van         Afnemer;

            e.     Elektra Kluswinkel gegronde redenen heeft om te vrezen dat Afnemer niet in staat is dan wel zal zijn om aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Elektra Kluswinkel gesloten Koopovereenkomst te voldoen en Afnemer op verzoek van Elektra Kluswinkel niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

13.2      Alle vorderingen die Elektra Kluswinkel in de gevallen bedoeld in lid 1 van dit artikel op Afnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.

13.3                 In geval van ontbinding is Elektra Kluswinkel niet tot enige schadevergoeding jegens Afnemer verplicht.

13.4      De Afnemer is bevoegd om de Koopovereenkomst binnen zeven dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden. De Afnemer dient dit schriftelijk aan Elektra Kluswinkel te melden en de producten in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking aan Elektra Kluswinkel te retourneren. De kosten voor retournering komen voor rekening van Afnemer. Binnen dertig dagen na retournering van de producten zal Elektra Kluswinkel het door Afnemer betaalde aan Afnemer terug betalen.

 

Artikel 14         Intellectuele- en industriële eigendom

Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij Elektra Kluswinkel berusten.

 

Artikel 15         Algemene voorzieningen

15.1      Afnemer is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst of daaruit voortvloeiende Koopovereenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

15.2      Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkomen van de Koopovereenkomst zijn uitgegaan, zodanig wijzigen dat naleving van een of meer van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de Koopovereenkomst.

 

Artikel 16         Toepasselijk recht en geschillen

16.1      Op alle transacties waarvoor deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voornzover deze geen dwingend recht bevatten.

16.2      Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank te Den Haag, onverminderd het recht van Elektra Kluswinkel om Afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.

16.4      In geval van verschillen tussen deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Artikel 17         Inwerkingtreding

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden treden in werking op 3 december 2009 en zijn op 3 decemberr 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17254083.